Header image  
   
line decor
  
line decor
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป อ.เวียงสระ

คำขวัญอำเภอเวียงสระ
เวียงสระเมืองเก่า          บ้านเราถ้ำสวย
มากด้วยกีฬาดี           บารมีหลวงพ่อเปี่ยม
ยอดเยี่ยมเครื่องแกงใต้       มากมายด้านศิลปิน        แผนที่
a


•ประวัติความเป็นมา
อำเภอเวียงสระ เดิมคือ เมืองเวียงสระ เป็นเมืองโบราณทางประวัติศาสตร์ มีความเจริญรุ่งเรือง มาก่อนเมืองศรีวิชัย (ไชยา) และนครพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) ต่อมาเมืองเวียงสระ เกิดโรคระบาดขึ้นมาจึงได้อพยพไปอยู่ที่ หาดทรายแก้ว ปัจจุบันคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นเวียงสระจึงขาด ผู้ดูแล กลายเป็นเมืองรกร้างว่างเปล่า จนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ได้ยกฐานะเวียงสระเป็นอำเภอ โดยตั้งชื่อว่า อำเภอคลองตาล ต่อมาได้ยุบอำเภอคลองตาลเป็นตำบลเวียงสระ ขึ้นต่ออำเภอลำพูน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านนาสาร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ทำให้อำเภอลำพูนไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบได้ทั่วถึง จึงได้ยกฐานะตำบลเวียงสระ ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2511 และในอีก 3 ปีต่อมา กิ่งอำเภอก็ถูกยกขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2514


• ลักษณะภูมิศาสตร์ 
อำเภอเวียงสระเป็นอำเภอหนึ่งใน 18 อำเภอ 1 กิ่ง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 69 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 693 กิโลเมตร มีพื้นที่ 424.39 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 265,581.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.30 ของพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยมคางหมู จัดได้ว่าเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดกลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ว่าการ อำเภอตั้งอยู่ในตำบลเวียงสระ• พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเวียงสระ 
เป็นที่ราบแนวยาวทางทิศตะวันออกและเป็นภูเขา ทิศใต้เป็น ที่ราบสูงและที่ราบลุ่ม มีลำคลองเล็กๆ ไหลผ่านหลายสาย ส่วนทางทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำตาปีพื้นที่ประมาณร้อยละ 95.14 เหมาะแก่การทำการเกษตร อีกประมาณร้อยละ 4.96 เป็นภูเขาและป่าไม้ เบญจพรรณ แต่ถึงแม้ว่าพื้นที่ของอำเภอเวียงสระ จะเหมาะแก่การทำเกษตร แต่ระบบชลประทานยังไม่ดีพอสมควร ทำให้พืชผลทางการเกษตรยังไม่ได้ผลเต็มที่ เกษตรกรยังอาศัยน้ำฝนในการปลูกพืช นอกจากนั้นยังมีพื้นที่อีกจำนวนมาก ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำตาปี ยังไม่ได้ปรับปรุงมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่


• ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศชุ่มชื้น อบอุ่น แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล คือฤดูร้อน และฤดูฝน ตลอดปีจะแบ่งเป็นฤดูฝน 9 เดือน คือช่วงเดือน พฤษภาคม - มกราคม และ ฤดูร้อน 3 เดือน แต่ฤดูร้อนจะมีฝนตกประปรายเสมอ
 
 


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
       
    a      
           
 
    a      
    a      
             
             
             
             
พัฒนาโดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
204/16 หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.077-361283
Copyright 2016 ? All rights reserved. Weimgsra Crown Princ Hospital