ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส้อง
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่บริการ
ข้อมูลประชากร
สถิติชีพ
ระบาดวิทยา
โครงสร้างองค์กร
Down load

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สุขภาพชมชนเมืองบ้านส้อง ขอเชิญพี่น้องทุกคน "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ'' -- "ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส"

วิสัยทัศน์       
“เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการสุขภาพภายในปี 2560”    
พันธกิจ
1.พัฒนาสถานบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ
3.มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

 

จัดซื้อจัดจ้าง :

1. ทดสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

 

Computer_Service
RISKWS
GIS TO JHCIS
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาโดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
204/16 หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.077-361283
Copyright 2016 : All rights reserved. Weimgsra Crown Princ Hospital