โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุ่งหลวง
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่บริการ
ข้อมูลประชากร
สถิติชีพ
ระบาดวิทยา
โครงสร้างองค์กร
Down load

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รพ.สต.ทุ่งหลวง ขอเชิญพี่น้องทุกคน "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ'' -- "ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส"

วิสัยทัศน์       
“หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะ ภายในปี ๒๕๕๙”
พันธกิจ
บริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุขสู่การปฏิบัติระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
จัดการระบบสุขภาพเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

 

จัดซื้อจัดจ้าง :

 

 

 

 

Computer_Service
RISKWS
GIS TO JHCIS
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาโดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
204/16 หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.077-361283
Copyright 2016 : All rights reserved. Weimgsra Crown Princ Hospital